COVID-19 Fight
fission bombnoun USA: fɪ'ʃʌ·n bɔ'm UK: fɪʃn bɔm
flying bombexp USA: flaɪ'ɪ·ŋ bɔ'm UK: flaɪɪŋ bɔm
fragmentation bombnoun USA: fræ"gmʌ·nteɪ'ʃʌ·n bɔ'm UK: frægmenteɪʃn bɔm
functional bombingexp USA: fʌ'ŋkʃʌ·nʌ·l bɔ'mɪ·ŋ UK: fʌŋkʃənl bɔmɪŋ
fusion bombnoun USA: fyuː'ʒʌ·n bɔ'm UK: fjuːʒn bɔm
Report or add missing word to a dictionary...