COVID-19 Fight
halmaz1
 1. 51
  1. set
   USA: se't UK: set
  1. pile
   USA: paɪ'l UK: paɪl
  1. 6.3 concrete
   USA: kɔ'nkriː·t UK: kɔŋkriːt
  1. clump
   USA: klʌ'mp UK: klʌmp
  1. budget
   USA: bʌ'ʤʌ·t UK: bʌʤət
  1. aggregation
   UK: ægrɪgeɪʃn
  1. agglomeration
   USA: ʌ·glɔ"məː·eɪ'ʃʌ·n UK: əglɔməreɪʃn
halmazelmélet1
  1. set theory
   USA: se't θiː'əː·iː· UK: set θɪəriː
halmazfelhő1
  1. rack
   USA: ræ'k UK: ræk
halmazállapot1
  1. aggregate
   USA: æ'grʌ·geɪ"t UK: ægrɪgɪt
halmocska1
  1. hillock
   USA: hɪ'lʌ·k UK: hɪlək
halmoz1
  1. stack
   USA: stæ'k UK: stæk
  1. pile
   USA: paɪ'l UK: paɪl
  1. mass
   USA: mæ's UK: mæs
  1. hive
   USA: haɪ'v UK: haɪv
  1. cumulate
   UK: kjuːmjʊlɪt
  1. cumulate
   UK: kjuːmjʊlɪt
halmoz2
  1. pile up
   USA: paɪ'l ʌ'p UK: paɪl ʌp
halmozás1
 1. 656.7
  1. stack
   USA: stæ'k UK: stæk
halmozó1
  1. grabber
   USA: græ'bəː· UK: græbər
halmozódás1
  1. aggregation
   UK: ægrɪgeɪʃn
halmozódó3
  1. cumulative
   USA: kyuː'myʌ·lʌ·tɪ·v UK: kjuːmjʊlətɪv
sértésekkel halmoz el2
  1. abuse
   USA: ʌ·byuː'z UK: əbjuːz
készleteket halmoz fel2
  1. buy in
   USA: baɪ' ɪ'n UK: baɪ ɪn
készletet halmoz fel2
  1. cache
   USA: kæ·ʃeɪ' UK: kæʃ
készletet halmoz fel vmiből2
dolgok kusza halmaza1
  1. mish-mash
   USA: mɪ'ʃmæ"ʃ UK: mɪʃmæʃ
gáznemű, gáz halmazállapotú3
  1. gaseous
   USA: gæ'siː·ʌ·s UK: gæsɪəs
talajfertőtlenítés gáz halmazállapotú vegyszerrel (növ)13
  1. soil fumigation
   USA: sɔɪ'l fyuː"mʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: sɔɪl fjuːmɪgeɪʃn
sértést sértésre halmoz2
  1. add insult to injury
   USA: æ'd ɪ'nsʌ"lt tʌ· ɪ'nʤəː·iː· UK: æd ɪnsʌlt tuː ɪnʤəriː
Report or add missing word to a dictionary...