COVID-19 Fight
pánik2
  1. stampede
   USA: stæ·mpiː'd UK: stæmpiːd
  1. scare
   USA: ske'r UK: skeər
  1. panic
   USA: pæ'nɪ·k UK: pænɪk
  1. flurry
   USA: fləː'iː· UK: flʌriː
  1. abject terror
   USA: æ'bʤe·kt te'rəː· UK: æbʤekt terər
pánikba ejt2
  1. panic
   USA: pæ'nɪ·k UK: pænɪk
pánikba esik; pánik2
  1. panic
   USA: pæ'nɪ·k UK: pænɪk
pánikban van2
  1. stampede
   USA: stæ·mpiː'd UK: stæmpiːd
pánikkeltő3
  1. 1.2 panicky
   USA: pæ'nɪ·kiː· UK: pænɪkiː
pánikra hajlamos3
  1. 1.2 panicky
   USA: pæ'nɪ·kiː· UK: pænɪkiː
pánikroham13
  1. panic attack
   USA: pæ'nɪ·k ʌ·tæ'k UK: pænɪk ətæk
pánikszerű3
  1. 1.2 panicky
   USA: pæ'nɪ·kiː· UK: pænɪkiː
pánikszerűen elmenekül13
  1. cut and run
   USA: kʌ't ʌ·nd rʌ'n UK: kʌt ənd rʌn
szándékosan pánikot keltő ember1
  1. scaremonger
   UK: skeəmʌŋgər
Report or add missing word to a dictionary...