COVID-19 Fight
summedadj USA: sʌ'md UK: sʌmd
summernoun USA: sʌ'məː· UK: sʌmər
    1. Winter eats (finds out) what summer lays up.
        1. Aki nyáron nem gyűjt, télen keveset fűt.
summerv intrans v USA: sʌ'məː· UK: sʌmər
summer holidaysexp USA: sʌ'məː· hɔ'lʌ·deɪ"z UK: sʌmər hɔlədeɪz
summer housenoun USA: sʌ'məː· haʊ's UK: sʌmər haʊz
summer lightningnoun USA: sʌ'məː· laɪ'tnɪ·ŋ UK: sʌmər laɪtnɪŋ
summer plumpexp USA: sʌ'məː· plʌ'mp UK: sʌmər plʌmp
summer resortnoun USA: sʌ'məː· riː·sɔː'rt UK: sʌmər rɪzɔːt
summer schoolnoun USA: sʌ'məː· skuː'l UK: sʌmər skuːl
summer timenoun USA: sʌ'məː· taɪ'm UK: sʌmər taɪm
summer-housenoun UK: sʌməhaʊs
summerlyadj UK: sʌməliː
summertimenoun USA: sʌ'məː·taɪ"m UK: sʌmətaɪm
summer-timeadj USA: sʌ'məː·taɪ"m UK: sʌmətaɪm
summeryadj UK: sʌməriː
indian summerexp USA: ɪ'ndiː·ʌ·n sʌ'məː· UK: ɪndɪən sʌmər
in summerexp USA: ɪ'n sʌ'məː· UK: ɪn sʌmər
during the summerexp USA: dəː'ɪ·ŋ ðiː· sʌ'məː· UK: djʊərɪŋ ðiː sʌmər
in the summerexp USA: ɪ'n ðiː· sʌ'məː· UK: ɪn ðiː sʌmər
Report or add missing word to a dictionary...