COVID-19 Fight
483
matches in the
and a poor one at that13 USA: ʌ·nd eɪ' pʊ'r hwʌ'n æ't ðʌ·t UK: ənd eɪ pʊər wʌn ət ðət
and about time too!13 USA: ʌ·nd ʌ·baʊ't taɪ'm tuː' UK: ənd əbaʊt taɪm tuː
and about tine too!13 USA: ʌ·nd ʌ·baʊ't taɪ'n tuː' UK: ənd əbaʊt taɪn tuː
and all13 USA: ʌ·nd ɔː'l UK: ənd ɔːl
and all the rest13 USA: ʌ·nd ɔː'l ðiː· re'st UK: ənd ɔːl ðiː rest
and don't you forget it13
and no mistake13 USA: ʌ·nd noʊ' mɪ"steɪ'k UK: ənd noʊ mɪsteɪk
and of all things!13 USA: ʌ·nd ʌ·v ɔː'l θɪ'ŋz UK: ənd ɔv ɔːl θɪŋz
and others13 USA: ʌ·nd ʌ'ðəː·z UK: ənd ʌðəz
and so am i13 USA: ʌ·nd soʊ' eɪ'e'm aɪ' UK: ənd soʊ æm aɪ
and so forth13 USA: ʌ·nd soʊ' fɔː'rθ UK: ənd soʊ fɔːθ
and so on13 USA: ʌ·nd soʊ' ɔ'n UK: ənd soʊ ɔn
and that is that13 USA: ʌ·nd ðʌ·t ʌ·z ðʌ·t UK: ənd ðət ɪz ðət
and that's final!13 UK: ənd ðəts faɪnl
and the like13 USA: ʌ·nd ðiː· laɪ'k UK: ənd ðiː laɪk
and the others13 USA: ʌ·nd ðiː· ʌ'ðəː·z UK: ənd ðiː ʌðəz
and the rest13 USA: ʌ·nd ðiː· re'st UK: ənd ðiː rest
and to top it all13 USA: ʌ·nd tʌ· tɔ'p ʌ·t ɔː'l UK: ənd tuː tɔp ɪt ɔːl
and what about steve?13 USA: ʌ·nd hwʌ't ʌ·baʊ't stiː'v UK: ənd wɔt əbaʊt stiːv
Report or add missing word to a dictionary...