426
matches in the
duress1 USA: dʊ're·s UK: djʊres
during8 USA: dəː'ɪ·ŋ UK: djʊərɪŋ
during his tenure of office13 USA: dəː'ɪ·ŋ hʌ·z te'nyəː· ʌ·v ɔː'fʌ·s UK: djʊərɪŋ hɪz tenjʊər ɔv ɔfɪs
during his term of office13 USA: dəː'ɪ·ŋ hʌ·z təː'm ʌ·v ɔː'fʌ·s UK: djʊərɪŋ hɪz təːm ɔv ɔfɪs
during term13 USA: dəː'ɪ·ŋ təː'm UK: djʊərɪŋ təːm
during that time13 USA: dəː'ɪ·ŋ ðʌ·t taɪ'm UK: djʊərɪŋ ðət taɪm
during the day4 USA: dəː'ɪ·ŋ ðiː· deɪ' UK: djʊərɪŋ ðiː deɪ
during the king's pleasure13 USA: dəː'ɪ·ŋ ðiː· kɪ'ŋz ple'ʒəː· UK: djʊərɪŋ ðiː kɪŋz pleʒər
during the next few days13 USA: dəː'ɪ·ŋ ðiː· ne'ks fyuː' deɪ'z UK: djʊərɪŋ ðiː nekst fjuː deɪz
during the summer13 USA: dəː'ɪ·ŋ ðiː· sʌ'məː· UK: djʊərɪŋ ðiː sʌmər
durst2 USA: dəː'st UK: dəːst
dusk1 USA: dʌ'sk UK: dʌsk
dust2 2.2 USA: dʌ'st UK: dʌst
dust2 2.1 USA: dʌ'st UK: dʌst
  1. 6.3
dust brush13 USA: dʌ'st brʌ'ʃ UK: dʌst brʌʃ
dust car1 USA: dʌ'st kɔ'r UK: dʌst kɑr
Report or add missing word to a dictionary...