COVID-19 Fight
forbear1 UK: fɔːbeər
forbear, forbore, forborne2 2.2 UK: fɔːbeər fɔːbɔːr fɔːbɔːn
forbearance1 USA: fɔː·rbe'rʌ·ns UK: fɔːbeərəns
forbearance from doing sg13
forbearance is no acquittance13 UK: fɔːbeərəns ɪz noʊ əkwɪtns
forbearance of sg13
forbearing3 UK: fɔːbeərɪŋ
our forbears13 UK: aʊər fɔːbeəz
he cannot forbear to13 UK: hiː kænət fɔːbeər tuː
Report or add missing word to a dictionary...