COVID-19 Fight
lettek volna13
  1. they would have been
   USA: ðeɪ' wʊ'd hæ'v bʌ·n UK: ðeɪ wʊd hæv biːn
lettem volna13
  1. i should have been
   USA: aɪ' ʃʊ'd hæ'v bʌ·n UK: aɪ ʃʊd hæv biːn
lettország1
  1. latvia
   USA: læ'tviː·ʌ· UK: lætvaɪə
lettországi1
  1. Latvian
   USA: læ'tviː·ʌ·n UK: lætvɪən
első lett13
  1. he came out first
   USA: hiː' keɪ'm aʊ't fəː'st UK: hiː keɪm aʊt fəːst
  1. came out first
   USA: keɪ'm aʊ't fəː'st UK: keɪm aʊt fəːst
porból lett3
 1. 2
  1. earthy
   USA: əː'θiː· UK: əːθiː
semmivé lett3
  1. withered
   USA: wɪ'ðəː·d UK: wɪðəd
olcsóbb lett a kenyér13
  1. bread is down
   USA: bre'd ʌ·z daʊ'n UK: bred ɪz daʊn
az lett a vége, hogy ...13
  1. end up doing
   USA: e'nd ʌ'p duː'ɪ·ŋ UK: end ʌp duːɪŋ
nem lett belőle semmi13
nem lett semmi a tervből13
  1. the scheme fell through
   USA: ðiː· skiː'm fe'l θruː' UK: ðiː skiːm fel θruː
közlegényből lett tiszt1
  1. 3 ranker
   USA: ræ'ŋkəː· UK: ræŋkər
mi lett vele?13
  1. what has happened to him?
   USA: hwʌ't hʌ·z hæ'pʌ·nd tʌ· ɪ"m UK: wɔt hæz hæpənd tuː hɪm
kegyvesztett lett vkinél2
nekem lett volna13
  1. i should have had
   USA: aɪ' ʃʊ'd hæ'v hæ'd UK: aɪ ʃʊd hæv həd
nekik lett volna13
  1. they would have had
   USA: ðeɪ' wʊ'd hæ'v hæ'd UK: ðeɪ wʊd hæv həd
neki lett volna13
  1. he would have had
   USA: hiː' wʊ'd hæ'v hæ'd UK: hiː wʊd hæv həd
ő lett volna13
  1. he would have been
   USA: hiː' wʊ'd hæ'v bʌ·n UK: hiː wʊd hæv biːn
szomorú/gyászos vége lett13
  1. come to a sticky end
   USA: kʌ'm tʌ· eɪ' stɪ'kiː· e'nd UK: kʌm tuː eɪ stɪkiː end
Report or add missing word to a dictionary...