368
matches in the
no amount ofnoun USA: noʊ' ʌ·maʊ'nt ʌ·v UK: noʊ əmaʊnt ɔv
no concern of mineexp USA: noʊ' kʌ·nsəː'n ʌ·v maɪ'n UK: noʊ kənsəːn ɔv maɪn
no end ofexp USA: noʊ' e'nd ʌ·v UK: noʊ end ɔv
no manner of doubtexp USA: noʊ' mæ'nəː· ʌ·v daʊ't UK: noʊ mænər ɔv daʊt
no objectexp USA: noʊ' ʌ·bʤe'kt UK: noʊ ɔbʤɪkt
no oneexp USA: noʊ' hwʌ'n UK: noʊ wʌn
no one has come i know ofexp USA: noʊ' hwʌ'n hʌ·z kʌ'm aɪ' noʊ' ʌ·v UK: noʊ wʌn hæz kʌm aɪ noʊ ɔv
no one has come that i know ofexp USA: noʊ' hwʌ'n hʌ·z kʌ'm ðʌ·t aɪ' noʊ' ʌ·v UK: noʊ wʌn hæz kʌm ðət aɪ noʊ ɔv
no one other than heexp USA: noʊ' hwʌ'n ʌ'ðəː· ðʌ·n hiː' UK: noʊ wʌn ʌðər ðæn hiː
no one volunteersexp USA: noʊ' hwʌ'n vɔ"lʌ·ntɪ'rz UK: noʊ wʌn vɔləntɪəz
no one was left to tell the taleexp USA: noʊ' hwʌ'n wʌ·z le'ft tʌ· te'l ðiː· teɪ'l UK: noʊ wʌn wɔz left tuː tel ðiː teɪl
no other than heexp USA: noʊ' ʌ'ðəː· ðʌ·n hiː' UK: noʊ ʌðər ðæn hiː
no overtakingexp USA: noʊ' oʊ'vəː·teɪ"kɪ·ŋ UK: noʊ oʊvəteɪkɪŋ
no system on default driveexp USA: noʊ' sɪ'stʌ·m ɔ'n dʌ·fɔː'lt draɪ'v UK: noʊ sɪstəm ɔn dɪfɔːlt draɪv
noblesse obligenoun USA: noʊ·ble's ʌ·blaɪ'ʤ UK: noʊbles əbliːʒ
nod one's headexp USA: nɔ'd wʌ'nz he'd UK: nɔd wʌnz hed
non-commissioned officernoun UK: nɔnkəmɪʃnd ɔfɪsər
none of themexp USA: nʌ'n ʌ·v ðʌ·m UK: noʊn ɔv ðem
none of your lip!exp USA: nʌ'n ʌ·v yʊ'r lɪ'p UK: noʊn ɔv jɔːr lɪp
Report or add missing word to a dictionary...