COVID-19 Fight
personnoun USA: pəː'sʌ·n UK: pəːsn
personv trans v USA: pəː'sʌ·n UK: pəːsn
person easy to get on withexp USA: pəː'sʌ·n iː'ziː· tʌ· gɪ't ɔ'n wʌ·ð UK: pəːsn iːziː tuː get ɔn wɪð
person / in -adv USA: pəː'sʌ·n ɪ'n UK: pəːsn ɪn
person in chargeexp USA: pəː'sʌ·n ɪ'n tʃɔ'rʤ UK: pəːsn ɪn tʃɑʤ
person of no significancenoun USA: pəː'sʌ·n ʌ·v noʊ' sɪ·gnɪ'fɪ·kʌ·ns UK: pəːsn ɔv noʊ sɪgnɪfɪkəns
persona non grataexp USA: pəː·soʊ'nʌ· nɔ'n grɔ'tʌ· UK: pəːsoʊnə noʊn grɑtə
personableadj USA: pəː'sʌ·nʌ·bʌ·l UK: pəːsənəbl
personagenoun UK: pəːsənɪʤ
personalnoun USA: pəː'sʌ·nʌ·l UK: pəːsənl
  1. slang film
personal allowanceexp USA: pəː'sʌ·nʌ·l ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: pəːsənl əlaʊəns
personal articlesexp USA: pəː'sʌ·nʌ·l ɔ'rtʌ·kʌ·lz UK: pəːsənl ɑtɪklz
personal codeexp USA: pəː'sʌ·nʌ·l koʊ'd UK: pəːsənl koʊd
personal computernoun USA: pəː'sʌ·nʌ·l kʌ·mpyuː'təː· UK: pəːsənl kəmpjuːtər
personal dataexp USA: pəː'sʌ·nʌ·l dæ'tʌ· UK: pəːsənl deɪtə
personal documentsnoun USA: pəː'sʌ·nʌ·l dɔ'kyuː·mʌ·nts UK: pəːsənl dɔkjʊments
personal effectsexp USA: pəː'sʌ·nʌ·l iː'fe·ks UK: pəːsənl ɪfekts
personal equationexp USA: pəː'sʌ·nʌ·l ɪ·kweɪ'ʒʌ·n UK: pəːsənl ɪkweɪʒn
personal estatenoun USA: pəː'sʌ·nʌ·l ʌ·steɪ't UK: pəːsənl ɪsteɪt
Report or add missing word to a dictionary...