COVID-19 Fight
rab1
  1. prisoner
   USA: prɪ'znəː· UK: prɪznər
  1. 1.3 lag
   USA: læ'g UK: læg
  1. captive
   USA: kæ'ptɪ·v UK: kæptɪv
rabatt1
 1. 330
  1. reduction
   USA: riː·dʌ'kʃʌ·n UK: rɪdʌkʃn
rabbi1
  1. rabbi
   USA: ræ'baɪ" UK: ræbaɪ
rabiga1
  1. yoke
   USA: yoʊ'k UK: joʊk
rabigába döntés1
  1. enslavement
   USA: e·nsleɪ'vmʌ·nt UK: ɪnsleɪvmənt
rabja1
  1. thrall
   USA: θrɔː'l UK: θrɔːl
rabja vminek2
  1. fiend
   USA: fiː'nd UK: fiːnd
  1. be addicted
   USA: biː· ʌ·dɪ'ktʌ·d UK: biː ədɪktɪd
  1. addict
   USA: æ'dɪ"kt UK: ədɪkt
rabjává tesz2
  1. enthral
   USA: e·nθrɔː'l UK: ɪnθrɔːl
rablott holmi1
  1. sack
   USA: sæ'k UK: sæk
  1. plunder
   USA: plʌ'ndəː· UK: plʌndər
  1. booty
   USA: buː'tiː· UK: buːtiː
rablás1
  1. sack
   USA: sæ'k UK: sæk
  1. robbery
   USA: rɔ'bəː·iː· UK: rɔbəriː
  1. rip off
   USA: rɪ'p ɔː'f UK: rɪp ɔf
  1. rapine
   UK: ræpaɪn
  1. plunder
   USA: plʌ'ndəː· UK: plʌndər
  1. pillage
   USA: pɪ'lɪ·ʤ UK: pɪlɪʤ
  1. hit
   USA: hɪ't UK: hɪt
  1. heist
   USA: haɪ'st
rablás, betörés1
  1. robbery
   USA: rɔ'bəː·iː· UK: rɔbəriː
rabló1
  1. robber
   USA: rɔ'bəː· UK: rɔbər
  1. predatory
   USA: pre'dʌ·tɔː"riː· UK: predətriː
  1. predacious
   UK: prɪdeɪʃəs
  1. 1.3|6.3 1.3|6.3 6 peeler
   USA: piː'ləː· UK: piːlər
  1. 1.3 6 mugger
   USA: mʌ'gəː· UK: mʌgər
  1. harrier
   USA: he'riː·əː· UK: hærɪər
  1. conquistador
   UK: kɔnkwɪstədɔːr
rabló tanya13
  1. shady joint
   USA: ʃeɪ'diː· ʤɔɪ'nt UK: ʃeɪdiː ʤɔɪnt
rabló, útonálló1
  1. muggers
   USA: mʌ'gəː·z UK: mʌgəz
rablóból lesz a legjobb pandúr13
  1. set a thief to catch a thief
   USA: se't eɪ' θiː'f tʌ· kæ'tʃ eɪ' θiː'f UK: set eɪ θiːf tuː kætʃ eɪ θiːf
rablógyilkosság13
  1. murder and robbery
   USA: məː'dəː· ʌ·nd rɔ'bəː·iː· UK: məːdər ənd rɔbəriː
rablótanya13
  1. thieves' kitchen
   USA: θiː'vz kɪ'tʃʌ·n UK: θiːvz kɪtʃɪn
rablótámadás1
  1. 1.2 stick-up
   UK: stɪkʌp
  1. robbery with violence
   USA: rɔ'bəː·iː· wʌ·ð vaɪ'ʌ·lʌ·ns UK: rɔbəriː wɪð vaɪələns
  1. 1.2 6 mugging
   USA: mʌ'gɪ·ŋ UK: mʌgɪŋ
  1. hit
   USA: hɪ't UK: hɪt
  1. heist
   USA: haɪ'st
rabnő1
  1. prisoner
   USA: prɪ'znəː· UK: prɪznər
rabol2
  1. rifle
   USA: raɪ'fʌ·l UK: raɪfəl
  1. rifle
   USA: raɪ'fʌ·l UK: raɪfəl
  1. pillage
   USA: pɪ'lɪ·ʤ UK: pɪlɪʤ
  1. 6.3 pill
   USA: pɪ'l UK: pɪl
Report or add missing word to a dictionary...