100 kg13
  1. metric centner
   USA: me'trɪ·k se'ntnəː· UK: metrɪk sentnə
1000 kg13
  1. metric ton
   USA: me'trɪ·k tʌ'n UK: metrɪk tʌn
100-120 acre1
1016,6 kg13
  1. gross ton
   USA: groʊ's tʌ'n UK: groʊs tʌn
108 köbláb1
  1. stack
   USA: stæ'k UK: stæk
<1,13 köbméter>13
  1. freight ton
   USA: freɪ't tʌ'n UK: freɪt tʌn
11,34 kg (us)1
  1. quarter
   USA: kɔː'rtəː· UK: kwɔːtər
1,136 liter (gb)1
  1. quart
   USA: kwɔː'rt UK: kwɔːt
114,30 cm1
  1. ell
   USA: e'l UK: el
11-es pont1
  1. penalty spot
   USA: pe'nʌ·ltiː· spɔ't UK: penltiː spɔt
12 ponos ciceró betű1
  1. pica
   USA: paɪ'kʌ· UK: paɪkə
12,7 kg (gb)1
  1. quarter
   USA: kɔː'rtəː· UK: kwɔːtər
128 köbláb fa2
  1. cord
   USA: kɔː'rd UK: kɔːd
13 tagú boszorkánybanda1
  1. coven
   USA: koʊ'vʌ·n UK: kʌvn
13-19 ig terjedő év1
  1. teens
   USA: tiː'nz UK: tiːnz
"13-as szám" fóbiás1
14 font1
  1. stone
   USA: stoʊ'n UK: stoʊn
1/4 pint1
  1. gill
   USA: gɪ'l UK: ʤɪl
144 darab13
  1. gross, gross
   USA: groʊ's groʊ's UK: groʊs groʊs
15 %-kal túlteljesített13
Report or add missing word to a dictionary...