hónapnoun
 1. astron
  1. moon
   USA: muː'n UK: muːn
  1. month
   USA: mʌ'nθ UK: mʌnθ
hónapokon keresztülexp
  1. for months together
   USA: frəː· mʌ'nθs tʌ·ge'ðəː· UK: fəː mʌnθs təgeðər
Hónaposretek (növ)noun
  1. radish
   USA: ræ'dɪ·ʃ UK: rædɪʃ
naptári hónapnoun
  1. calendar month
   USA: kæ'lʌ·ndəː· mʌ'nθ UK: kælɪndər mʌnθ
a hónap elsejeexp
  1. the first of the month
   USA: ðiː· fəː'st ʌ·v ðiː· mʌ'nθ UK: ðiː fəːst ɔv ðiː mʌnθ
a hónap első napjaexp
  1. the first day of the month
   USA: ðiː· fəː'st deɪ' ʌ·v ðiː· mʌ'nθ UK: ðiː fəːst deɪ ɔv ðiː mʌnθ
két hónap múlvaexp
  1. months / in two -
   USA: mʌ'nθs ɪ'n tuː' UK: mʌnθs ɪn tuː
e hónap(ban)exp
  1. this month
   USA: ðʌ·s mʌ'nθ UK: ðɪs mʌnθ
jövő hó(nap)bannoun
  1. prox.
   UK: prɔks
jövő hónap(ban)exp
  1. next month
   USA: ne'ks mʌ'nθ UK: nekst mʌnθ
múlt hónap(ban)exp
  1. last month
   USA: læ's mʌ'nθ UK: læst mʌnθ
múlt hónapban keltadj
  1. ultimo
   UK: ʌltɪmoʊ
néhány hónapjaexp
  1. some months back
   USA: sʌ'm mʌ'nθs bæ'k UK: sʌm mʌnθs bæk
  1. for a few months
   USA: frəː· eɪ' fyuː' mʌ'nθs UK: fəː eɪ fjuː mʌnθs
hat hónapnál rövidebb ideigexp
  1. less than six months
   USA: le's ðʌ·n sɪ'ks mʌ'nθs UK: les ðæn sɪks mʌnθs
azután hónapokigexp
  1. for months after
   USA: frəː· mʌ'nθs æ'ftəː· UK: fəː mʌnθs ɑftər
egész hónapon átexp
  1. all the month round
   USA: ɔː'l ðiː· mʌ'nθ raʊ'nd UK: ɔːl ðiː mʌnθ raʊnd
négy hónapos süldőnoun
  1. London porkers
   UK: lʌndən pɔːkəz
a jövő hó(nap)banadv
  1. proximo
   UK: prɔksɪmoʊ
a jövő hónapbanadv
  1. proximo
   UK: prɔksɪmoʊ
a következő hónapbanadv
  1. proximo
   UK: prɔksɪmoʊ
Report or add missing word to a dictionary...