COVID-19 Fight
2 matches in 2 dictionaries. Details
állategészségügyi vizsgálat13
    1. animal health control
      USA: æ'nʌ·mʌ·l he'lθ kʌ·ntroʊ'l UK: ænɪməl helθ kəntroʊl
állat-egészségügyi vizsgálat
Report or add missing word to a dictionary...