18 matches in 7 dictionaries. Details
árengedménynoun
 1. econ
  1. reduction
   USA: riː·dʌ'kʃʌ·n UK: rɪdʌkʃn
 2. econ
  1. rebate
   USA: riː'beɪ"t UK: riːbeɪt
  1. discounts
   USA: dɪ'skaʊ"nts UK: dɪskaʊnts
 3. gen.econ.
  1. discount
   USA: dɪ'skaʊ·nt UK: dɪskaʊnt
  1. allowance
   USA: ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: əlaʊəns
árengedményt adexp
  1. grant a reduction
   USA: græ'nt eɪ' riː·dʌ'kʃʌ·n UK: grɑnt eɪ rɪdʌkʃn
árengedménynoun
  1. r Rabatt
   ra'bat
   1. pluralForm:
   2. Rabatte
   1. genitiveForm:
   2. Rabattes
   3. Rabatts
árengedménynoun
 1. econ
  1. m don
árengedménynoun
 1. kialkudott árból
árengedménynoun
árengedményundef
árengedményesadj
árengedmény-kuponundef
kereskedelmi árengedményundef
engedményt / árengedményt adundef
X euro árengedményt adundef
a kiadó által a könyvesboltnak adott árengedményundef
(ár)engedményundef
árengedményundef
árengedményt adundef
árengedménynoun
Report or add missing word to a dictionary...