átadv
  1. yield
   USA: yiː'ld UK: jiːld
  1. turn in
   USA: təː'n ɪ'n UK: təːn ɪn
  1. transmit
   USA: træ·nzmɪ't UK: trænzmɪt
  1. surrender
   USA: səː·e'ndəː· UK: sərendər
  1. old remit
   USA: riː·mɪ't UK: rɪmɪt
  1. pass
   USA: pæ's UK: pɑs
  1. pass over
   USA: pæ's oʊ'vəː· UK: pɑs oʊvər
  1. impart
   USA: ɪ"mpɔ'rt UK: ɪmpɑt
  1. hand to
   USA: hæ'nd tʌ· UK: hænd tuː
 1. mil
  1. hand over
   USA: hæ'nd oʊ'vəː· UK: hænd oʊvər
  1. hand over
   USA: hæ'nd oʊ'vəː· UK: hænd oʊvər
  1. give up
   USA: gɪ'v ʌ'p UK: gɪv ʌp
  1. deliver
   USA: dʌ·lɪ'vəː· UK: dɪlɪvər
  1. deliver over
   USA: dʌ·lɪ'vəː· oʊ'vəː· UK: dɪlɪvər oʊvər
  1. convey
   USA: kʌ·nveɪ' UK: kənveɪ
  1. consign
   USA: kʌ·nsaɪ'n UK: kənsaɪn
 2. law
  1. assign
   USA: ʌ·saɪ'n UK: əsaɪn
átad (labdát sportban)v
  1. pass
   USA: pæ's UK: pɑs
átad vkit a rendőrségnekv
  1. give sy in charge
   USA: gɪ'v saɪ' ɪ'n tʃɔ'rʤ
átad vmit vkinekv
átadhatóadj
  1. deliverable
   USA: dʌ·lɪ'vrʌ·bʌ·l UK: dɪlɪvərəbl
átadja a rendőrségnekexp
  1. give in charge
   USA: gɪ'v ɪ'n tʃɔ'rʤ UK: gɪv ɪn tʃɑʤ
átadja a szót vkinekexp
  1. call upon sy to speak
   USA: kɔː'l ʌ·pɔ'n saɪ' tʌ· spiː'k
  1. call upon sy to address a meeting
   USA: kɔː'l ʌ·pɔ'n saɪ' tʌ· ʌ·dre's eɪ' miː'tɪ·ŋ
átadja magát vmi szenvedélynekv
átadja ülőhelyét vkinekv
  1. give up one's seat to sy
   USA: gɪ'v ʌ'p wʌ'nz siː't tʌ· saɪ'
átadniv
  1. hand over
   USA: hæ'nd oʊ'vəː· UK: hænd oʊvər
átadásnoun
  1. transmitting
   USA: træ·nsmɪ'tɪ·ŋ UK: trænzmɪtɪŋ
  1. transmission
   USA: træ·nzmɪ'ʃʌ·n UK: trænzmɪʃn
  1. surrender
   USA: səː·e'ndəː· UK: sərendər
  1. old rendition
   USA: re·ndɪ'ʃʌ·n UK: rendɪʃn
  1. presentation
   USA: pre"zʌ·nteɪ'ʃʌ·n UK: preznteɪʃn
  1. pass
   USA: pæ's UK: pɑs
  1. livery
   USA: lɪ'vəː·iː· UK: lɪvəriː
  1. handover
   USA: hæ'ndoʊ·vəː· UK: hændoʊvər
  1. delivery
   USA: dʌ·lɪ'vəː·iː· UK: dɪlɪvəriː
  1. deliverance
   USA: dʌ·lɪ'vrʌ·ns UK: dɪlɪvərəns
  1. conveyance
   USA: kʌ·nveɪ'ʌ·ns UK: kənveɪəns
átadás elmulasztásanoun
  1. non-delivery
   UK: nɔndɪlɪvəriː
átadóadj
  1. transmitting
   USA: træ·nsmɪ'tɪ·ŋ UK: trænzmɪtɪŋ
  1. transmitter
   USA: træ·nsmɪ'təː· UK: trænzmɪtər
  1. deliverer
   USA: dʌ·lɪ'vəː·əː· UK: dɪlɪvərər
megőrzésre átadv
  1. trust
   USA: trʌ'st UK: trʌst
üzenetet átadexp
  1. deliver a message
   USA: dʌ·lɪ'vəː· eɪ' me'sʌ·ʤ UK: dɪlɪvər eɪ mesɪʤ
helyet átad vkinekv
  1. yield the place to sy
   USA: yiː'ld ðiː· pleɪ's tʌ· saɪ'
megőrzésre átadottexp
  1. on trust
   USA: ɔ'n trʌ'st UK: ɔn trʌst
kitüntetések átadásanoun
  1. investiture
   USA: ɪ"nve'stʌ·tʃəː· UK: ɪnvestɪtʃər
Report or add missing word to a dictionary...