COVID-19 Fight
10 matches in 7 dictionaries. Details
átváltozásnoun
  1. turning
   USA: təː'nɪ·ŋ UK: təːnɪŋ
 1. relig
  1. transubstantiation
   UK: trænsəbstænʃɪeɪʃn
  1. transmutation
   UK: trænzmjuːteɪʃn
  1. transformation
   USA: træ"nsfəː·meɪ'ʃʌ·n UK: trænsfəmeɪʃn
  1. transfiguration
   UK: trænsfɪgəreɪʃn
  1. conversion
   USA: kʌ·nvəː'ʒʌ·n UK: kənvəːʃn
  1. change into
   USA: tʃeɪ'nʤ ɪ"ntʌ· UK: tʃeɪnʤ ɪntuː
(át)változásnoun
  1. mutation
   USA: myuː·teɪ'ʃʌ·n UK: mjuːteɪʃn
átváltozásundef
átváltozásundef
  1. rare literary trasfiguramento
 1. svájci olasz
  1. literary mutazione
 2. svájci olasz
  1. literary old mutagione
 3. társ. pol econ
  1. literary cangiamento
átváltozásnoun
  1. metamorfosi
   f inv metamórfosi
Az átváltozásundef
átváltozásnoun
átváltozásnoun
Report or add missing word to a dictionary...