COVID-19 Fight
35 matches in 8 dictionaries. Details
égő3
  1. lamp
   USA: læ'mp UK: læmp
  1. 6.3 flagrant
   USA: fleɪ'grʌ·nt UK: fleɪgrənt
  1. consumable
   USA: kʌ·nsuː'mʌ·bʌ·l UK: kənsjuːməbl
 1. 62
  1. burner
   USA: bəː'nəː· UK: bəːnər
  1. bulb
   USA: bʌ'lb UK: bʌlb
  1. angry
   USA: æ'ŋgriː· UK: æŋgriː
  1. alight
   USA: ʌ·laɪ't UK: əlaɪt
  1. afire
   USA: ʌ·faɪ'r UK: əfaɪər
égően4
  1. afire
   USA: ʌ·faɪ'r UK: əfaɪər
égőfej1
  1. burner
   USA: bəː'nəː· UK: bəːnər
égőkamra1
  1. combustor
   UK: kəmbʌstoʊə
égő széndarabok13
  1. live coals
   USA: lɪ'v koʊ'lz UK: lɪv koʊlz
égő színű3
  1. lurid
   USA: lʊ'rʌ·d UK: lʊərɪd
égő viasszal erősít2
  1. wax
   USA: wæ'ks UK: wæks
lassan égő3
fehérre égő plasztikus agyag1
  1. pipe-clay
   UK: paɪpkleɪ
kis lánggal égő3
  1. lambent
   UK: læmbənt
égő1
 1. 537
  1. e Birne
   'bɪɐnə
   1. pluralForm:
   2. Birnen
   1. genitiveForm:
   2. Birne
égő3
égőfej1
égőnoun
égő
 1. lámpa
égő1
égő áldozat1
 1. 2
  1. 6.3 olocausto
   0 olocáusto
  1. 20 anatema
   h 9 anatéma, ritk.: anátema
égő fahasáb
égőfoglalat
Report or add missing word to a dictionary...