COVID-19 Fight
283 matches in 9 dictionaries. Details
építv
  1. raise
   USA: reɪ'z UK: reɪz
  1. put up
   USA: pʊ't ʌ'p UK: pʊt ʌp
  1. engineer
   USA: e"nʤʌ·nɪ'r UK: enʤɪnɪər
  1. construct
   USA: kɔ'nstrʌ·kt UK: kənstrʌkt
  1. build upon
   USA: bɪ'ld ʌ·pɔ'n UK: bɪld əpɔn
  1. bank upon
   USA: bæ'ŋk ʌ·pɔ'n UK: bæŋk əpɔn
épít (épületszárnyat)v
  1. throw out
   USA: θroʊ' aʊ't UK: θroʊ aʊt
építésnoun
  1. construction
   USA: kʌ·nstrʌ'kʃʌ·n UK: kənstrʌkʃn
  1. building
   USA: bɪ'ldɪ·ŋ UK: bɪldɪŋ
építésiadj
  1. structural
   USA: strʌ'ktʃəː·ʌ·l UK: strʌktʃərəl
építési engedélynoun
  1. building permit
   USA: bɪ'ldɪ·ŋ pəː'mɪ"t UK: bɪldɪŋ pəːmɪt
építési kölcsön (PHARE)exp
  1. building loan
   USA: bɪ'ldɪ·ŋ loʊ'n UK: bɪldɪŋ loʊn
építési területnoun
  1. building site
   USA: bɪ'ldɪ·ŋ saɪ't UK: bɪldɪŋ saɪt
építési tevékenység (PHARE)exp
  1. construction activity
   USA: kʌ·nstrʌ'kʃʌ·n æ·ktɪ'vʌ·tiː· UK: kənstrʌkʃn æktɪvɪtiː
építési vállalkozónoun
  1. building contractor
   USA: bɪ'ldɪ·ŋ kɔ'ntræ"ktəː· UK: bɪldɪŋ kɔntræktər
  1. builder
   USA: bɪ'ldəː· UK: bɪldər
építésügyi szabályzatnoun
  1. building acts
   USA: bɪ'ldɪ·ŋ æ'ks UK: bɪldɪŋ ækts
építésűadj
  1. built
   USA: bɪ'lt UK: bɪlt
építésznoun
  1. builder
   USA: bɪ'ldəː· UK: bɪldər
  1. architect
   USA: ɔ'rkʌ·te"kt UK: ɑkɪtekt
építészetnoun
  1. architecture
   USA: ɔ'rkʌ·te"ktʃəː· UK: ɑkɪtektʃər
építészetiadj
  1. architectural
   USA: ɔ"rkʌ·te'ktʃəː·ʌ·l UK: ɑkɪtektʃərəl
építészmérnöknoun
  1. architect
   USA: ɔ'rkʌ·te"kt UK: ɑkɪtekt
építkezésnoun
  1. building operations
   USA: bɪ'ldɪ·ŋ ɔ"pəː·eɪ'ʃʌ·nz UK: bɪldɪŋ ɔpəreɪʃnz
épít(kez)és alattexp
  1. in course of construction
   USA: ɪ'n kɔː'rs ʌ·v kʌ·nstrʌ'kʃʌ·n UK: ɪn kɔːs ɔv kənstrʌkʃn
építkezési területnoun
  1. building site
   USA: bɪ'ldɪ·ŋ saɪ't UK: bɪldɪŋ saɪt
  1. building plot
   USA: bɪ'ldɪ·ŋ plɔ't UK: bɪldɪŋ plɔt
építkezési vállalatexp
  1. construction company
   USA: kʌ·nstrʌ'kʃʌ·n kʌ'mpʌ·niː· UK: kənstrʌkʃn kʌmpəniː
építménynoun
  1. erection
   USA: ɪ·re'kʃʌ·n UK: ɪrekʃn
 1. figurative
  1. edifice
   USA: e'dʌ·fʌ·s UK: edɪfɪs
  1. buildup
   USA: bɪ'ldʌ"p UK: bɪldʌp
  1. build-up
   USA: bɪ'ldʌ"p UK: bɪldʌp
Report or add missing word to a dictionary...