COVID-19 Fight
207 matches in 9 dictionaries. Details
érintv
  1. touch
   USA: tʌ'tʃ UK: tʌtʃ
  1. touch
   USA: tʌ'tʃ UK: tʌtʃ
  1. touch upon
   USA: tʌ'tʃ ʌ·pɔ'n UK: tʌtʃ əpɔn
  1. touch on
   USA: tʌ'tʃ ɔ'n UK: tʌtʃ ɔn
  1. skim
   USA: skɪ'm UK: skɪm
  1. shave
   USA: ʃeɪ'v UK: ʃeɪv
  1. respect
   USA: riː·spe'kt UK: rɪspekt
  1. osculate
   UK: ɔskjʊleɪt
  1. hit
   USA: hɪ't UK: hɪt
  1. graze
   USA: greɪ'z UK: greɪz
  1. concern
   USA: kʌ·nsəː'n UK: kənsəːn
  1. affect
   USA: ʌ·fe'kt UK: əfekt
érintésnoun
  1. twitch
   USA: twɪ'tʃ UK: twɪtʃ
  1. touch
   USA: tʌ'tʃ UK: tʌtʃ
érintésiadj
  1. tangential
   USA: tæ·nʤe'ntʃʌ·l UK: tænʤenʃəl
  1. at a touch
   USA: æ't eɪ' tʌ'tʃ UK: ət eɪ tʌtʃ
érintetlenadj
  1. virgin
   USA: vəː'ʤʌ·n UK: vəːʤɪn
  1. untouched
   USA: ʌ·ntʌ'tʃt UK: ʌntʌtʃt
  1. inviolate
   USA: ɪ"nvaɪ'ʌ·lʌ·t UK: ɪnvaɪələt
  1. intact
   USA: ɪ"ntæ'kt UK: ɪntækt
érintetlenségnoun
  1. maidenhead
   UK: meɪdnhʊd
érintetlenül hagy vmitv
érintettadj
  1. concerned
   USA: kʌ·nsəː'nd UK: kənsəːnd
  1. A Bizottság a lehető leggyorsabban konzultál az érdekelt felekkel.
  2. A helyzetet az érintett bankok is jól ismerték.
  1. affected
   USA: ʌ·fe'ktʌ·d UK: əfektɪd
érinthetetlennoun
  1. untouchable
   USA: ʌ·ntʌ'tʃʌ·bʌ·l UK: ʌntʌtʃəbl
  1. impalpable
   UK: ɪmpælpəbl
érinthetetlenségadj
  1. untouchability
   UK: ʌntʌtʃəbɪlɪtiː
érinthetőadj
  1. touchable
   UK: tʌtʃəbl
  1. tangible
   USA: tæ'nʤʌ·bʌ·l UK: tænʤəbl
érintkezésnoun
  1. informal truck
   USA: trʌ'k UK: trʌk
 1. math
  1. osculation
   UK: ɔskjʊleɪʃən
  1. junction
   USA: ʤʌ'ŋkʃʌ·n UK: ʤʌŋkʃn
  1. intercourse
   USA: ɪ'nəː·kɔː"rs UK: ɪntəkɔːs
  1. contact
   USA: kɔ'ntæ"kt UK: kɔntækt
  1. connection
   USA: kʌ·ne'kʃʌ·n UK: kənekʃn
  1. communication
   USA: kʌ·myuː"nʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: kəmjuːnɪkeɪʃn
  1. commerce
   USA: kɔ'məː·s UK: kɔməːs
  1. association
   USA: ʌ·soʊ"ʃiː·eɪ'ʃʌ·n UK: əsoʊsɪeɪʃn
érintkezésbe lépv
  1. slang US reach
   USA: riː'tʃ UK: riːtʃ
  1. into communication
   USA: ɪ"ntʌ· kʌ·myuː"nʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: ɪntuː kəmjuːnɪkeɪʃn
  1. get ahold of
   USA: gɪ't ʌ·hoʊ'ld ʌ·v
  1. enter communication
   USA: e'nəː· kʌ·myuː"nʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: entər kəmjuːnɪkeɪʃn
érintkezésbe lép vkivelv
  1. get on to sy
   USA: gɪ't ɔ'n tʌ· saɪ'
érintkezésben van vkivelv
  1. be in touch with sy
   USA: biː· ɪ'n tʌ'tʃ wʌ·ð saɪ'
érintkezési lehetőség nélküliadj
  1. incommunicado
   USA: ɪ"nkʌ·myuː"nʌ·kɔ'doʊ· UK: ɪnkəmjuːnɪkɑdoʊ
érintkezikv
  1. touch
   USA: tʌ'tʃ UK: tʌtʃ
  1. mix
   USA: mɪ'ks UK: mɪks
  1. cope
   USA: koʊ'p UK: koʊp
  1. associate
   USA: ʌ·soʊ'ʃiː·eɪ"t UK: əsoʊʃɪeɪt
érintkezik vkivelv
  1. trade with sy
   USA: treɪ'd wʌ·ð saɪ'
  1. socialize with sy
   USA: soʊ'ʃʌ·laɪ"z wʌ·ð saɪ'
  1. cope
   USA: koʊ'p UK: koʊp
érintkezőnoun
 1. electr
  1. stud
   USA: stʌ'd UK: stʌd
  1. osculatory
   UK: ɔskjʊlətəriː
  1. osculant
   UK: ɔskjʊlənt
  1. interlocking
   USA: ɪ'ntəː·lɔ"kɪ·ŋ UK: ɪntəlɔkɪŋ
  1. collateral
   USA: kʌ·læ'təː·ʌ·l UK: kəlætərəl
Report or add missing word to a dictionary...