COVID-19 Fight
25 matches in 7 dictionaries. Details
érvényesülv
  1. show up
   USA: ʃoʊ' ʌ'p UK: ʃoʊ ʌp
  1. prevail
   USA: priː·veɪ'l UK: prɪveɪl
  1. predominate
   USA: prʌ·dɔ'mʌ·nʌ·t UK: prɪdɔmɪneɪt
  1. get on
   USA: gɪ't ɔ'n UK: get ɔn
érvényesülésnoun
  1. figurative emergence
   USA: iː'məː·ʤʌ·ns UK: ɪməːʤəns
érvényesülési képességnoun
  1. it
   USA: ʌ·t UK: ɪt
érvényesülési lehetőségnoun
  1. opening
   USA: oʊ'pʌ·nɪ·ŋ UK: oʊpənɪŋ
  1. informal US break
   USA: breɪ'k UK: breɪk
érvényesülési törekvésnoun
  1. ambition
   USA: æ·mbɪ'ʃʌ·n UK: æmbɪʃn
érvényesülni akarexp
  1. assert oneself
   USA: ʌ·səː't wʌ"nse'lf UK: əsəːt wʌnself
az érvényesülés művészeteexp
  1. the art of getting on
   USA: ðiː· ɔ'rt ʌ·v gɪ'tɪ·ŋ ɔ'n UK: ðiː ɑt ɔv getɪŋ ɔn
joga van az érvényesüléshezexp
  1. have one's place in the sun
   USA: hæ'v wʌ'nz pleɪ's ɪ'n ðiː· sʌ'n UK: hæv wʌnz pleɪs ɪn ðiː sʌn
érvényesülv
  1. nehézségeken durchfechten
   dʊɐç'fɛçtən
érvényesülésnoun
  1. figurative r Durchbruch
   1. genitiveForm:
   2. Durchbruches
   3. Durchbruchs
érvényesülési lehetőségnoun
áttörés, érvényesülésexp
érvényesülv
érvényesülésnoun
 1. emberé
 2. dologé, tárgyé
 3. emberé
érvényesülési lehetőség, térundef
érvényesülundef
érvényesültundef
Report or add missing word to a dictionary...