COVID-19 Fight
28 matches in 9 dictionaries. Details
érvénytelenítv
 1. law
  1. void
   USA: vɔɪ'd UK: vɔɪd
 2. law
  1. vitiate
   UK: vɪʃɪeɪt
 3. law
  1. vacate
   USA: veɪ'keɪ·t UK: vəkeɪt
  1. toll
   USA: toʊ'l UK: toʊl
 4. law
  1. set aside
   USA: se't ʌ·saɪ'd UK: set əsaɪd
  1. rescind
   USA: riː·sɪ'nd UK: rɪsɪnd
 5. law
  1. overrule
   USA: oʊ'vəː·ruː"l UK: oʊvəruːl
  1. nullify
   USA: nʌ'lʌ·faɪ" UK: nʌlɪfaɪ
  1. null
   USA: nʌ'l UK: nʌl
  1. invalidate
   USA: ɪ"nvæ'lʌ·deɪ"t UK: ɪnvælɪdeɪt
  1. infirm
   USA: ɪ"nfəː'm UK: ɪnfəːm
  1. old frustrate
   USA: frʌ'streɪ"t UK: frʌstreɪt
  1. cancel
   USA: kæ'nsʌ·l UK: kænsəl
  1. annul
   USA: æ'nʌ·l UK: ənʌl
érvénytelenítésnoun
  1. recission
   USA: rʌ·sɪ'ʃʌ·n UK: rɪsɪʒən
  1. nullification
   USA: nʌ"lʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: nʌlɪfɪkeɪʃn
 1. law
  1. invalidation
   USA: ɪ"nvæ"lʌ·deɪ'ʃʌ·n UK: ɪnvælɪdeɪʃn
  1. cancellation
   USA: kæ"nsʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: kænsəleɪʃn
  1. annulment
   USA: æ'nʌ·lmʌ·nt UK: ənʌlmənt
érvénytelenítés, visszavonás (PHARE)noun
  1. cancellation
   USA: kæ"nsʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: kænsəleɪʃn
érvénytelenítettv
  1. deprecated
   UK: deprəkeɪtɪd
érvénytelenítő lebélyegzésnoun
  1. cancellation
   USA: kæ"nsʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: kænsəleɪʃn
érvénytelenít/semmisnek nyilvánítexp
  1. call off ..
   USA: kɔː'l ɔː'f UK: kɔːl ɔf
pályázati eljárás érvénytelenítése (EU)exp
  1. cancellation of the tender procedure
   USA: kæ"nsʌ·leɪ'ʃʌ·n ʌ·v ðiː· te'ndəː· proʊ·siː'ʤəː· UK: kænsəleɪʃn ɔv ðiː tendər prəsiːʤər
pályázati eljárás érvénytelenítése (PHARE)exp
  1. cancellation of the tender procedure
   USA: kæ"nsʌ·leɪ'ʃʌ·n ʌ·v ðiː· te'ndəː· proʊ·siː'ʤəː· UK: kænsəleɪʃn ɔv ðiː tendər prəsiːʤər
érvénytelenítv
  1. okiratot kassieren
   ka'siːrən
érvénytelenítv
érvénytelenítésnoun
  1. r Einzug
   'aɪntsuːk
   1. genitiveForm:
   2. Einzugs
érvénytelenítettadj
érvénytelenítv
 1. végrendeletet, választást law
érvénytelenítv
érvénytelenítésnoun
érvénytelenítundef
érvényteleníti, agyoncsapja az érveléstundef
érvénytelenítőundef
Report or add missing word to a dictionary...