COVID-19 Fight
13 matches in 5 dictionaries. Details
évenkénti3
  1. yearly
   USA: yɪ'rliː· UK: jəːliː
  1. annually
   USA: æ'nyuː·ʌ·liː· UK: ænjʊəliː
  1. annual
   USA: æ'nyuː·ʌ·l UK: ænjʊəl
évenkénti3
évenkéntiundef
  1. annuo
   ánnuo
évenkéntiadj
évenkénti három nemzetékundef
 1. selyemhernyónál stb.
évenkénti nemzetékek számaundef
ezer évenkéntiadj
ötven évenkéntiundef
ötven évenkéntiadj
évi / évenkénti összegnoun
a Crusca Akadémia évenkénti bankettjeundef
évenkéntiadj
Report or add missing word to a dictionary...