COVID-19 Fight
ítélőképességnoun
  1. sense
   USA: se'ns UK: sens
  1. judgment
   USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: ʤʌʤmənt
  1. judgement
   USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: ʤʌʤmənt
  1. discursive faculty
   USA: dɪ"skəː'sɪ·v fæ'kʌ·ltiː· UK: dɪskəːsɪv fækltiː
  1. discrimination
   USA: dɪ"skrɪ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: dɪskrɪmɪneɪʃn
  1. discernment
   USA: dɪ"səː'nmʌ·nt UK: dɪsəːnmənt
józan ítélőképességnoun
  1. sound judgment
   USA: saʊ'nd ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: saʊnd ʤʌʤmənt
  1. rationality
   USA: ræ"ʃʌ·næ'lʌ·tiː· UK: ræʃənælɪtiː
  1. judgement / sound -
   USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt saʊ'nd UK: ʤʌʤmənt saʊnd
  1. discrimination
   USA: dɪ"skrɪ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: dɪskrɪmɪneɪʃn
józan ítélőképessége vanexp
  1. know a hawk from a handsaw
   USA: noʊ' eɪ' hɔː'k fəː·m eɪ' hæ'ndsɔː" UK: noʊ eɪ hɔːk frɔm eɪ hændsɔː
jó ítélőképességűadj
  1. perceptive
   USA: pəː·se'ptɪ·v UK: pəseptɪv
  1. judicial
   USA: ʤuː·dɪ'ʃʌ·l UK: ʤuːdɪʃl
  1. discriminating
   USA: dɪ"skrɪ'mʌ·neɪ"tɪ·ŋ UK: dɪskrɪmɪneɪtɪŋ
  1. discerning
   USA: dɪ"səː'nɪ·ŋ UK: dɪsəːnɪŋ
Report or add missing word to a dictionary...