COVID-19 Fight
41 matches in 8 dictionaries. Details
örökkéadv
  1. in perpetuity
   USA: ɪ'n pəː"pʌ·tyuː'ʌ·tiː· UK: ɪn pəːpɪtjuːɪtiː
  1. ever
   USA: e'vəː· UK: evər
  1. eternally
   USA: iː·təː'nʌ·liː· UK: ɪtəːnəliː
  1. always
   USA: ɔː'lwiː·z UK: ɔːlweɪz
  1. ad infinitum
   USA: æ'd ɪ"nfɪ'nʌ·tʌ·m UK: æd ɪnfɪnaɪtəm
örökké éberadj
  1. literary lidless
   UK: lɪdləs
örökké karattyolónoun
  1. slang jay
   USA: ʤeɪ' UK: ʤeɪ
örökké tartóadj
  1. perpetual
   USA: pəː·pe'tʃuː·ʌ·l UK: pəpetʃʊəl
  1. perennial
   USA: pəː·e'niː·ʌ·l UK: pərenɪəl
örökkévalóadj
  1. perpetual
   USA: pəː·pe'tʃuː·ʌ·l UK: pəpetʃʊəl
  1. everlasting
   USA: e"vəː·læ'stɪ·ŋ UK: evəlɑstɪŋ
  1. eternal
   USA: iː·təː'nʌ·l UK: ɪtəːnl
  1. ageless
   USA: eɪ'ʤlʌ·s UK: eɪʤləs
örökkévalóságnoun
  1. perpetuity
   USA: pəː"pʌ·tyuː'ʌ·tiː· UK: pəːpɪtjuːɪtiː
  1. everlasting
   USA: e"vəː·læ'stɪ·ŋ UK: evəlɑstɪŋ
  1. eternity
   USA: iː·təː'nʌ·tiː· UK: ɪtəːnɪtiː
örökkévaló(ság)adj
  1. everlasting
   USA: e"vəː·læ'stɪ·ŋ UK: evəlɑstɪŋ
híre örökké élni fogexp
  1. his fame will endure for ever
   USA: hʌ·z feɪ'm wʌ·l ʌ·ndʊ'r frəː· e'vəː· UK: hɪz feɪm wɪl ɪndjʊər fəː evər
egy örökkévalóságexp
  1. a week of sundays
   USA: eɪ' wiː'k ʌ·v sʌ'ndiː"z UK: eɪ wiːk ɔv sʌndɪz
  1. a month of sundays
   USA: eɪ' mʌ'nθ ʌ·v sʌ'ndiː"z UK: eɪ mʌnθ ɔv sʌndɪz
örökkéadv
  1. immer
   'ɪmɐ
  1. ewiglich
   'eːvɪklɪç
örökkévalóadj
  1. ewig
   'eːvɪç
örökkévalóságnoun
  1. e Ewigkeit
   'eːvɪçkaɪt
   1. pluralForm:
   2. Ewigkeiten
   1. genitiveForm:
   2. Ewigkeit
örökkéadv
örökké tartónoun
örökkévalóságnoun
örökkévalóságnoun
örökkéadv
örökké siránkozó, panaszkodó személyundef
  1. old Tuscan bubone
  1. Tuscan bubbone
örökké tartóundef
  1. perpetuo
   perpétuo
Report or add missing word to a dictionary...