154 matches in 9 dictionaries. Details
összekötv
  1. yoke
   USA: yoʊ'k UK: joʊk
 1. rail
  1. splice
   USA: splaɪ's UK: splaɪs
  1. shackle
   USA: ʃæ'kʌ·l UK: ʃækl
  1. set together
   USA: se't tʌ·ge'ðəː· UK: set təgeðər
  1. rack
   USA: ræ'k UK: ræk
  1. put to
   USA: pʊ't tʌ· UK: pʊt tuː
  1. link
   USA: lɪ'ŋk UK: lɪŋk
  1. knot
   USA: nɔ't UK: nɔt
  1. joint
   USA: ʤɔɪ'nt UK: ʤɔɪnt
  1. join up
   USA: ʤɔɪ'n ʌ'p UK: ʤɔɪn ʌp
  1. interconnect
   USA: ɪ"ntəː·kʌ·ne'kt UK: ɪntəːkənekt
  1. frap
   USA: fræ'p UK: fræp
  1. figurative connect
   USA: kʌ·ne'kt UK: kənekt
  1. literary conjugate
   USA: kɔ'nʤʌ·geɪ"t UK: kɔnʤʊgɪt
  1. combine
   USA: kʌ·mbaɪ'n UK: kɔmbaɪn
  1. colligate
   UK: kɔllɪgeɪt
  1. informal clamp
   USA: klæ'mp UK: klæmp
 2. arch
  1. brace
   USA: breɪ's UK: breɪs
  1. bind up
   USA: baɪ'nd ʌ'p UK: baɪnd ʌp
  1. band
   USA: bæ'nd UK: bænd
  1. ally
   USA: ʌ·laɪ' UK: əlaɪ
  1. aggregate
   USA: æ'grʌ·geɪ"t UK: ægrɪgɪt
  1. add
   USA: æ'd UK: æd
összeköt, bekötv
  1. tie up
   USA: taɪ' ʌ'p UK: taɪ ʌp
összeköt; beköt; rögzitexp
  1. bind , bound , bound
   USA: baɪ'nd baʊ'nd baʊ'nd UK: baɪnd baʊnd baʊnd
összekötésnoun
  1. trussing
   UK: trʌsɪŋ
 1. electr
  1. splice
   USA: splaɪ's UK: splaɪs
 2. print
  1. ligature
   UK: lɪgətʃər
  1. interlock
   USA: ɪ"ntəː·lɔ'k UK: ɪntəlɔk
összeköt (gondolattal)v
  1. associate
   USA: ʌ·soʊ'ʃiː·eɪ"t UK: əsoʊʃɪeɪt
összeköti a kellemest a hasznossalexp
  1. combine work with pleasure
   USA: kʌ·mbaɪ'n wəː'k wʌ·ð ple'ʒəː· UK: kɔmbaɪn wəːk wɪð pleʒər
összeköt, kapcsolv
  1. connect
   USA: kʌ·ne'kt UK: kənekt
összekötöttadj
  1. copulate
   USA: kɔ'pyʌ·leɪ"t UK: kɔpjʊleɪt
  1. bound
   USA: baʊ'nd UK: baʊnd
összekötözv
 1. arch
  1. truss
   USA: trʌ's UK: trʌs
  1. tie up
   USA: taɪ' ʌ'p UK: taɪ ʌp
  1. rope
   USA: roʊ'p UK: roʊp
összekötőadj
  1. copulative
   UK: kɔpjʊlətɪv
  1. connective
   USA: kʌ·ne'ktɪ·v UK: kənektɪv
  1. conjunctive
   UK: kənʤʌŋktɪv
  1. combiner
   UK: kɔmbaɪnər
összekötő csőnoun
 1. chem ind
  1. connector
   USA: kʌ·ne'ktəː· UK: kənektə
összekötő hevedernoun
 1. engin
  1. band
   USA: bæ'nd UK: bænd
(összekötő) kapocsnoun
  1. liaison
   USA: leɪ'zɔ"n UK: lɪeɪzn
összekötő kapocsnoun
  1. link
   USA: lɪ'ŋk UK: lɪŋk
összekötőkapocsként szolgálv
  1. mediate
   USA: miː'diː·eɪ"t UK: miːdɪɪt
összekötő kapocsként szolgálv
  1. mediate
   USA: miː'diː·eɪ"t UK: miːdɪɪt
összekötő rúdnoun
 1. arch
  1. brace
   USA: breɪ's UK: breɪs
összekötőszőnyegnoun
  1. throw rug
   USA: θroʊ' rʌ'g UK: θroʊ rʌg
összekötő tisztnoun
  1. liaison officer
   USA: leɪ'zɔ"n ɔː'fʌ·səː· UK: lɪeɪzn ɔfɪsər
összekötő útnoun
  1. by-pass
   USA: baɪ'pæ"s UK: baɪpɑs
Report or add missing word to a dictionary...