COVID-19 Fight
10 matches in 5 dictionaries. Details
összhangban vanv
  1. square
   USA: skwe'r UK: skweər
  1. harmonize
   USA: hɔ'rmʌ·naɪ"z UK: hɑmənaɪz
  1. hang together
   USA: hæ'ŋ tʌ·ge'ðəː· UK: hæŋ təgeðər
  1. correspond
   USA: kɔː"rʌ·spɔ'nd UK: kɔrɪspɔnd
  1. chime together
   USA: tʃaɪ'm tʌ·ge'ðəː· UK: tʃaɪm təgeðər
  1. chime in with
   USA: tʃaɪ'm ɪ'n wʌ·ð UK: tʃaɪm ɪn wɪð
  1. accord
   USA: ʌ·kɔː'rd UK: əkɔːd
összhangban van a közösségi joggalexp
  1. comply with Community law
   USA: kʌ·mplaɪ' wʌ·ð kʌ·myuː'nʌ·tiː· lɔ' UK: kəmplaɪ wɪð kəmjuːnɪtiː lɔː
összhangban van a közösségi joggal (PHARE)exp
  1. (to) comply with Community law
   USA: tʌ· kʌ·mplaɪ' wʌ·ð kʌ·myuː'nʌ·tiː· lɔ' UK: tuː kəmplaɪ wɪð kəmjuːnɪtiː lɔː
összhangban van velev
  1. fit in with
   USA: fɪ't ɪ'n wʌ·ð UK: fɪt ɪn wɪð
  1. be in tune with
   USA: biː· ɪ'n tuː'n wʌ·ð UK: biː ɪn tjuːn wɪð
összhangban vanv
összhangban vanv
összhangban vanundef
  1. soddísfi v. soddisfai
   amivel: tárgyeset
  1. soddísfano v. soddisfanno)
   amivel: tárgyeset
  1. soddisfate
   amivel: tárgyeset
  1. soddisfare
   amivel: tárgyeset soddísfo v. soddisfaccio (
összhangban van vmivelundef
összhangban vanundef
Report or add missing word to a dictionary...