COVID-19 Fight
7 matches in 3 dictionaries. Details
ösztövéradj
  1. skinny
   USA: skɪ'niː· UK: skɪniː
  1. lean
   USA: liː'n UK: liːn
  1. haggard
   USA: hæ'gəː·d UK: hægəd
  1. gaunt
   USA: gɔː'nt UK: gɔːnt
ösztövérundef
ösztövéradj
ösztövérségundef
  1. rare magredine
   magrédine
sovány / vékony / ösztövér emberundef
sovány / vékony / ösztövér embernoun
Report or add missing word to a dictionary...