COVID-19 Fight
ütőknoun
  1. percussion
   USA: pəː·kʌ'ʃʌ·n UK: pəkʌʃn
  1. percussion instruments
   USA: pəː·kʌ'ʃʌ·n ɪ'nstrʌ·mʌ·nts UK: pəkʌʃn ɪnstrʊmənts
ütőket hordoz vkinek (golfban)v
ütőkártyanoun
  1. informal winner
   USA: wɪ'nəː· UK: wɪnər
 1. games
  1. trump
   USA: trʌ'mp UK: trʌmp
ütőkártyát kijátsszav
  1. trump
   USA: trʌ'mp UK: trʌmp
van ütőkártyájaexp
  1. have up one's sleeve
   USA: hæ'v ʌ'p wʌ'nz sliː'v UK: hæv ʌp wʌnz sliːv
utólsó ütőkártyáját is kijátszottaexp
  1. has shot one's bolt
   USA: hʌ·z ʃɔ't wʌ'nz boʊ'lt UK: hæz ʃɔt wʌnz boʊlt
van még egy ütőkártyájaexp
  1. have a card up one's sleeve
   USA: hæ'v eɪ' kɔ'rd ʌ'p wʌ'nz sliː'v UK: hæv eɪ kɑd ʌp wʌnz sliːv
még tartogat egy ütőkártyátexp
  1. have an ace up one's sleeve
   USA: hæ'v ʌ·n eɪ's ʌ'p wʌ'nz sliː'v UK: hæv ən eɪs ʌp wʌnz sliːv
Report or add missing word to a dictionary...