COVID-19 Fight
83 matches in 9 dictionaries. Details
őriz2
  1. tend
   USA: te'nd UK: tend
  1. shepherd
   USA: ʃe'pəː·d UK: ʃepəd
  1. herd
   USA: həː'd UK: həːd
  1. guard
   USA: gɔ'rd UK: gɑd
őrizd meg a nyugalmadat!13
  1. keep your hair on!
   USA: kiː'p yʊ'r he'r ɔ'n UK: kiːp jɔːr heər ɔn
őrizet2
  1. trust
   USA: trʌ'st UK: trʌst
  1. surveillance
   USA: səː·veɪ'lʌ·ns UK: səːveɪləns
  1. safekeeping
   USA: seɪ'fkiː'pɪ·ŋ UK: seɪfkiːpɪŋ
  1. custody
   USA: kʌ'stʌ·diː· UK: kʌstədiː
őrizetben13
  1. under arrest
   USA: ʌ'ndəː· əː·e'st UK: ʌndər ərest
őrizetbe vesz2
  1. seize
   USA: siː'z UK: siːz
  1. detain
   USA: dʌ·teɪ'n UK: dɪteɪn
  1. arrest
   USA: əː·e'st UK: ərest
őrizetbe vesz vkit2
  1. take sy into custody
   USA: teɪ'k saɪ' ɪ"ntʌ· kʌ'stʌ·diː·
  1. take sy in charge
   USA: teɪ'k saɪ' ɪ'n tʃɔ'rʤ
őrizetbevétel1
 1. 340
  1. arresting
   USA: əː·e'stɪ·ŋ UK: ərestɪŋ
őrizetbe vétel1
 1. 340
  1. seizure
   USA: siː'ʒəː· UK: siːʒər
  1. custody
   USA: kʌ'stʌ·diː· UK: kʌstədiː
  1. arrest
   USA: əː·e'st UK: ərest
őrizetbe vétet2
  1. lag
   USA: læ'g UK: læg
őrizetbe vetet vkit2
  1. give sy in charge
   USA: gɪ'v saɪ' ɪ'n tʃɔ'rʤ
őrizetes1
  1. detainee
   USA: diː"teɪ·niː' UK: diːteɪniː
őrizetes cella1
  1. pen
   USA: pe'n UK: pen
  1. lockup
   USA: lɔ'kʌ"p UK: lɔkʌp
őrizetlen3
  1. unguarded
   USA: ʌ·ngɔ'rdʌ·d UK: ʌngɑdɪd
őrizetlenül hagy13
  1. leave unattended
   USA: liː'v ʌ·nʌ·te'ndʌ·d UK: liːv ʌnətendɪd
őrizkedik2
  1. shun
   USA: ʃʌ'n UK: ʃʌn
  1. beware
   USA: bʌ·we'r UK: bɪweər
  1. 3.3 beware
   USA: bʌ·we'r UK: bɪweər
őrizkedik vmitől2
őriz, védelmez; őr1
  1. guard
   USA: gɔ'rd UK: gɑd
őriz vmit2
  1. stand sentinel
   USA: stæ'nd se'ntʌ·nʌ·l UK: stænd sentɪnl
éberen őriz13
  1. keep a close watch on
   USA: kiː'p eɪ' kloʊ'z wɔ'tʃ ɔ'n UK: kiːp eɪ kloʊz wɔtʃ ɔn
gonddal őriz2
 1. 1.1
  1. enshrine
   USA: e·nʃraɪ'n UK: ɪnʃraɪn
Report or add missing word to a dictionary...