COVID-19 Fight
Finanszírozási Nyilatkozat Kiegészítése (EU)exp
    1. addendum to the Financial Memorandum
      USA: ʌ·de'dʌ·m tʌ· ðiː· faɪ"næ'nʃʌ·l me"məː·æ'ndʌ·m UK: ədendəm tuː ðiː faɪnænʃl memərændəm
Report or add missing word to a dictionary...