COVID-19 Fight
224 matches in 17 dictionaries. Details
grate2 2.2 USA: greɪ't UK: greɪt
grate2 2.1 USA: greɪ't UK: greɪt
grate2 2.2 USA: greɪ't UK: greɪt
grateful3 USA: greɪ'tfʌ·l UK: greɪtfəl
grate one's teeth2 USA: greɪ't wʌ'nz tiː'θ UK: greɪt wʌnz tiːθ
grate on nerves13 USA: greɪ't ɔ'n nəː'vz UK: greɪt ɔn nəːvz
grate on sy's nerves2
grate on the ear13 USA: greɪ't ɔ'n ðiː· iː'r UK: greɪt ɔn ðiː ɪər
grater1 USA: greɪ'təː· UK: greɪtər
gratification1 USA: græ"tʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: grætɪfɪkeɪʃn
gratifying3 USA: græ'tʌ·faɪ"ɪ·ŋ UK: grætɪfaɪɪŋ
gratify one's passion13 USA: græ'tʌ·faɪ" wʌ'nz pæ'ʃʌ·n UK: grætɪfaɪ wʌnz pæʃn
grating1 USA: greɪ'tɪ·ŋ UK: greɪtɪŋ
grating3 USA: greɪ'tɪ·ŋ UK: greɪtɪŋ
gratis3 USA: græ'tʌ·s UK: grætɪs
gratis4 USA: græ'tʌ·s UK: grætɪs
gratitude1 USA: græ'tʌ·tuː"d UK: grætɪtjuːd
Report or add missing word to a dictionary...