33 matches in 3 dictionaries. Details
e Versicherung1 fɛɐ'zɪçərʊŋ
  1. pluralForm:
  2. Versicherungen
  1. genitiveForm:
  2. Versicherung
s Versicherungsblatt1
r Versicherungsnehmer1
r Versicherungvertrag1
Versicherungen
versicherungen
Versicherung mit Selbstbeteiligung
Versicherungsdarlehen
Versicherungsfähigkeit
Versicherungsgesellschaft
Versicherungsgesellschaften
Versicherungsmathematik
versicherungsmathematisch
versicherungsmathematische Berechnungen
versicherungsmathematische Grundlage
versicherungsmathematische Kostenermittlung
Versicherungsnehmer
Versicherungspolice
Versicherungspolicen
Report or add missing word to a dictionary...