COVID-19 Fight
a big dealnoun USA: eɪ' bɪ'g diː'l UK: eɪ bɪg diːl
it's not a big deal.exp USA: ʌ·ts nɔ't eɪ' bɪ'g diː'l UK: ɪts nɔt eɪ bɪg diːl
deal / it's not a big -.exp USA: diː'l ʌ·ts nɔ't eɪ' bɪ'g UK: diːl ɪts nɔt eɪ bɪg
big / it's not a - deal.exp USA: bɪ'g ʌ·ts nɔ't eɪ' diː'l UK: bɪg ɪts nɔt eɪ diːl
Report or add missing word to a dictionary...