a biteexp USA: eɪ' baɪ't UK: eɪ baɪt
haven't had a bite all dayexp
bite atv USA: baɪ't æ't UK: baɪt ət
bite atv USA: baɪ't æ't UK: baɪt ət
at one biteexp USA: æ't hwʌ'n baɪ't UK: ət wʌn baɪt
make two bites at a cherryexp USA: meɪ'k tuː' baɪ'ts æ't eɪ' tʃe'riː· UK: meɪk tuː baɪts ət eɪ tʃeriː
Report or add missing word to a dictionary...