COVID-19 Fight
addig (is)exp
  1. till then
   USA: tɪ'l ðe'n UK: tɪl ðen
addig isexp
  1. till then
   USA: tɪ'l ðe'n UK: tɪl ðen
  1. in the interim
   USA: ɪ'n ðiː· ɪ'nəː·ʌ·m UK: ɪn ðiː ɪntərɪm
  1. for the meantime
   USA: frəː· ðiː· miː'ntaɪ"m UK: fəː ðiː miːntaɪm
addig is amíg meg nem érkezikexp
  1. pending his arrival
   USA: pe'ndɪ·ŋ hʌ·z əː·aɪ'vʌ·l UK: pendɪŋ hɪz əraɪvl
Report or add missing word to a dictionary...