COVID-19 Fight
addigexp
  1. until then
   USA: ʌ·ntɪ'l ðe'n UK: ʌntɪl ðen
  1. till then
   USA: tɪ'l ðe'n UK: tɪl ðen
  1. thither
   UK: ðɪðər
addig a fokig, (hogy)exp
  1. in so far as ...
   USA: ɪ'n soʊ' fɔ'r e'z UK: ɪn soʊ fɑr əz
addig ameddigexp
  1. as long as
   USA: e'z lɔː'ŋ e'z UK: əz lɔŋ əz
addig (is)exp
  1. till then
   USA: tɪ'l ðe'n UK: tɪl ðen
addig isexp
  1. till then
   USA: tɪ'l ðe'n UK: tɪl ðen
  1. in the interim
   USA: ɪ'n ðiː· ɪ'nəː·ʌ·m UK: ɪn ðiː ɪntərɪm
  1. for the meantime
   USA: frəː· ðiː· miː'ntaɪ"m UK: fəː ðiː miːntaɪm
addig is amíg meg nem érkezikexp
  1. pending his arrival
   USA: pe'ndɪ·ŋ hʌ·z əː·aɪ'vʌ·l UK: pendɪŋ hɪz əraɪvl
addig nyújtózik ameddig a takarója érexp
  1. make both ends meet
   USA: meɪ'k boʊ'θ e'ndz miː't UK: meɪk boʊθ endz miːt
addig veri a vasat amíg melegv
  1. go while the going is good
   USA: goʊ' hwaɪ'l ðiː· goʊ'ʌ·n ʌ·z gʌ·d UK: goʊ waɪl ðiː goʊɪŋ ɪz gʊd
addig üsd a vasat amíg melegexp
  1. strike while the iron is hot
   USA: straɪ'k hwaɪ'l ðiː· aɪ'əː·n ʌ·z hɔ't UK: straɪk waɪl ðiː aɪən ɪz hɔt
  1. make hay while the sun shines
   USA: meɪ'k heɪ' hwaɪ'l ðiː· sʌ'n ʃaɪ'nz UK: meɪk heɪ waɪl ðiː sʌn ʃaɪnz
addig üsd a vasat, amíg melegexp
  1. strike while the iron is hot
   USA: straɪ'k hwaɪ'l ðiː· aɪ'əː·n ʌ·z hɔ't UK: straɪk waɪl ðiː aɪən ɪz hɔt
addigraexp
  1. by that time
   USA: baɪ' ðʌ·t taɪ'm UK: baɪ ðət taɪm
Report or add missing word to a dictionary...