152
matches in the
afteradj USA: æ'ftəː· UK: ɑftər
afteradv USA: æ'ftəː· UK: ɑftər
afterprep USA: æ'ftəː· UK: ɑftər
after a fashionadv USA: æ'ftəː· eɪ' fæ'ʃʌ·n UK: ɑftər eɪ fæʃn
after a few amiabilitesexp
after a mannerexp USA: æ'ftəː· eɪ' mæ'nəː· UK: ɑftər eɪ mænər
after all is said and doneexp USA: æ'ftəː· ɔː'l ʌ·z se'd ʌ·nd dʌ'n UK: ɑftər ɔːl ɪz sed ənd dʌn
after breakfastexp USA: æ'ftəː· bre'kfʌ·st UK: ɑftər brekfəst
after darkexp USA: æ'ftəː· dɔ'rk UK: ɑftər dɑk
after decknoun USA: æ'ftəː· de'k UK: ɑftər dek
after dinnerexp USA: æ'ftəː· dɪ'nəː· UK: ɑftər dɪnər
after due deliberationexp USA: æ'ftəː· dyuː' dʌ·lɪ"bəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɑftər djuː dɪlɪbəreɪʃn
after hoursexp USA: æ'ftəː· aʊ'rz UK: ɑftər aʊəz
after / look - sbexp
after mature deliberationexp USA: æ'ftəː· mʌ·tyʊ'r dʌ·lɪ"bəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɑftər mətjʊər dɪlɪbəreɪʃn
after much discussionexp USA: æ'ftəː· mʌ'tʃ dɪ"skʌ'ʃʌ·n UK: ɑftər mʌtʃ dɪskʌʃn
after much thoughtexp USA: æ'ftəː· mʌ'tʃ θɔː't UK: ɑftər mʌtʃ θɔːt
after one's own heartexp USA: æ'ftəː· wʌ'nz oʊ'n hɔ'rt UK: ɑftər wʌnz oʊn hɑt
Report or add missing word to a dictionary...