COVID-19 Fight
255 matches in 5 dictionaries. Details
after3 USA: æ'ftəː· UK: ɑftər
after4 USA: æ'ftəː· UK: ɑftər
after4 USA: æ'ftəː· UK: ɑftər
after a fashion4 USA: æ'ftəː· eɪ' fæ'ʃʌ·n UK: ɑftər eɪ fæʃn
after a few amiabilites13
after-ages1 1
after all is said and done13 USA: æ'ftəː· ɔː'l ʌ·z se'd ʌ·nd dʌ'n UK: ɑftər ɔːl ɪz sed ənd dʌn
after a manner13 USA: æ'ftəː· eɪ' mæ'nəː· UK: ɑftər eɪ mænər
after breakfast13 USA: æ'ftəː· bre'kfʌ·st UK: ɑftər brekfəst
afterburner1 USA: æ'ftəː·bəː"nəː· UK: ɑftəbəːnə
afterburning1 UK: ɑftəbəːnɪŋ
aftercare1 UK: ɑftəkeər
after-care1 UK: ɑftəkeər
aftercrop1
after dark13 USA: æ'ftəː· dɔ'rk UK: ɑftər dɑk
after-days1 1 UK: ɑftədeɪz
after-deck1 UK: ɑftədek
Report or add missing word to a dictionary...