7 matches in 2 dictionaries. Details
they agree togetherexp USA: ðeɪ' ʌ·griː' tʌ·ge'ðəː· UK: ðeɪ əgriː təgeðər
let us agree toexp USA: le't yuː'e's ʌ·griː' tʌ· UK: let ʌz əgriː tuː
(to) conclude an agreementexp USA: tʌ· kʌ·nkluː'd ʌ·n ʌ·griː'mʌ·nt UK: tuː kənkluːd ən əgriːmənt
I'll agree to thatundef
agreement to arbitrateundef
Report or add missing word to a dictionary...