COVID-19 Fight
475 matches in 10 dictionaries. Details
(akar)1
  1. she'll
   USA: ʃe'l UK: ʃel
  1. she'd
   USA: ʃe'd UK: ʃed
  1. she will
   USA: ʃiː' wʌ·l UK: ʃiː wɪl
akar2
  1. wish
   USA: wɪ'ʃ UK: wɪʃ
  1. will
   USA: wʌ·l UK: wɪl
  1. want
   USA: wɔ'nt UK: wɔnt
  1. Nem mint akarnánk, hanem amint lehet.
    1. He who can't do what he wants must want what he can do.
    1. He who can't do what he wants must want what he can do.
  1. want
   USA: wɔ'nt UK: wɔnt
  1. Nem mint akarnánk, hanem amint lehet.
    1. He who can't do what he wants must want what he can do.
    1. He who can't do what he wants must want what he can do.
  1. like
   USA: laɪ'k UK: laɪk
akarás1
  1. willing
   USA: wɪ'lɪ·ŋ UK: wɪlɪŋ
  1. Will
   USA: wʌ·l UK: wɪl
  1. volition
   USA: voʊ·lɪ'ʃʌ·n UK: vəlɪʃn
akarat1
  1. Will
   USA: wʌ·l UK: wɪl
  1. volition
   USA: voʊ·lɪ'ʃʌ·n UK: vəlɪʃn
  1. ordinance
   USA: ɔː'rdʌ·nʌ·ns UK: ɔːdɪnəns
  1. mind
   USA: maɪ'nd UK: maɪnd
akaraterő1
  1. willpower
   USA: wɪ'lpaʊ"əː· UK: wɪlpaʊər
  1. will-power
   USA: wɪ'lpaʊ"əː· UK: wɪlpaʊər
  1. strength of will
   USA: stre'ŋθ ʌ·v wʌ·l UK: streŋθ ɔv wɪl
  1. power of will
   USA: paʊ'əː· ʌ·v wʌ·l UK: paʊər ɔv wɪl
akaratgyengeség13
  1. debility of purpose
   USA: dʌ·bɪ'lʌ·tiː· ʌ·v pəː'pʌ·s UK: dɪbɪlɪtiː ɔv pəːpəs
akarati3
  1. willing
   USA: wɪ'lɪ·ŋ UK: wɪlɪŋ
  1. voluntary
   USA: vɔ'lʌ·nte·riː· UK: vɔləntriː
  1. volitional
   UK: vəlɪʃnəl
akaratlagos3
  1. voluntary
   USA: vɔ'lʌ·nte·riː· UK: vɔləntriː
akaratlagosan4
  1. voluntarily
   USA: vɔ"lʌ·nte'rʌ·liː· UK: vɔləntrəliː
akaratlan3
  1. unwitting
   USA: ʌ·nwɪ'tɪ·ŋ UK: ʌnwɪtɪŋ
  1. unwanted
   USA: ʌ·nwɔː'ntʌ·d UK: ʌnwɔntɪd
  1. undesigned
   UK: ʌndɪzaɪnd
  1. involuntary
   USA: ɪ·nvɔ'lʌ·nte"riː· UK: ɪnvɔləntriː
  1. accidental
   USA: æ"ksʌ·de'nʌ·l UK: æksɪdentl
akaratlanul4
  1. unwittingly
   USA: ʌ·nwɪ'tɪ·ŋliː· UK: ʌnwɪtɪŋliː
  1. unawares
   USA: ʌ"nʌ·we'rz UK: ʌnəweəz
  1. involuntarily
   USA: ɪ"nvɔ"lʌ·ntəː'ʌ·liː· UK: ɪnvɔləntrəliː
  1. by misadventure
   USA: baɪ' mɪ"sʌ·dve'ntʃəː· UK: baɪ mɪsədventʃər
akaratlan váladékömlés1
 1. 61
  1. incontinence
   USA: ɪ"nkɔ'ntʌ·nʌ·ns UK: ɪnkɔntɪnəns
akaratnyilatkozat13
  1. manifestation of will
   USA: mæ"nʌ·fe·steɪ'ʃʌ·n ʌ·v wʌ·l UK: mænɪfesteɪʃn ɔv wɪl
akaratos3
  1. willful
   USA: wɪ'lfʌ·l UK: wɪlfəl
  1. wilful
   UK: wɪlfəl
  1. wayward
   USA: weɪ'wəː·d UK: weɪwəd
  1. stubborn
   USA: stʌ'bəː·n UK: stʌbən
  1. recalcitrant
   USA: rɪ·kæ'lsʌ·trʌ·nt UK: rɪkælsɪtrənt
  1. headstrong
   USA: he'dstrɔː"ŋ UK: hedstrɔŋ
  1. crabby
   USA: kræ'biː·
  1. contrary
   USA: kʌ·ntre'riː· UK: kɔntrəriː
akaratosság1
  1. stubbornness
   USA: stʌ'bəː·nʌ·s UK: stʌbənnəs
akarattal4
  1. deliberately
   USA: dʌ·lɪ'brʌ·tliː· UK: dɪlɪbərətliː
akaratú3
  1. 7.3 willed
   USA: wɪ'ld UK: wɪld
akar hozzánk csatlakozni?13
  1. will you make one of us?
   USA: wʌ·l yuː' meɪ'k hwʌ'n ʌ·v yuː'e's UK: wɪl juː meɪk wʌn ɔv ʌz
akarja folytatni13
  1. do you wish to continue
   USA: duː' yuː' wɪ'ʃ tʌ· kʌ·ntɪ'nyuː· UK: duː juː wɪʃ tuː kəntɪnjuː
akarna2
  1. long
   USA: lɔː'ŋ UK: lɔŋ
  1. gonna
   USA: gɔ'nʌ· UK: gɔnə
  1. going to
   USA: goʊ'ʌ·n tʌ· UK: goʊɪŋ tuː
Report or add missing word to a dictionary...