alárendelt1
  1. underling
   USA: ʌ'ndəː·lɪ·ŋ UK: ʌndəlɪŋ
  1. under
   USA: ʌ'ndəː· UK: ʌndər
  1. tributary
   USA: trɪ'byʌ·te"riː· UK: trɪbjʊtəriː
  1. subservient
   USA: sʌ·bsəː'viː·ʌ·nt UK: səbsəːvɪənt
  1. subordinate
   USA: sʌ·bɔː'rdʌ·nʌ·t UK: səbɔːdɪneɪt
  1. subject
   USA: sʌ'bʤɪ·kt UK: səbʤekt
  1. Legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszteletből.
    1. Being subject one to another, in the fear of Christ.
    1. Being subject one to another, in the fear of Christ.
  1. subaltern
   UK: sʌbltən
  1. 1.2 sub
   USA: sʌ'b UK: sʌb
  1. Legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszteletből.
    1. Being subject one to another, in the fear of Christ.
    1. Being subject one to another, in the fear of Christ.
  1. minor
   USA: maɪ'nəː· UK: maɪnər
  1. junior
   USA: ʤuː'nyəː· UK: ʤuːnɪər
  1. inferior
   USA: ɪ"nfɪ'riː·əː· UK: ɪnfɪərɪər
  1. dependent
   USA: dʌ·pe'ndʌ·nt UK: dɪpendənt
  1. dependant
   UK: dɪpendənt
  1. answerable
   USA: æ'nsəː·ʌ·bʌ·l UK: ænsərəbl
  1. ancillary
   USA: æ'nsʌ·le"riː· UK: ænsɪləriː
alárendelt tisztviselő1
  1. underling
   USA: ʌ'ndəː·lɪ·ŋ UK: ʌndəlɪŋ
alárendelt útvonal13
alárendeltek1
  1. 1.2 people
   USA: piː'pʌ·l UK: piːpl
alárendeltje vkinek13
  1. inferior to sy
   USA: ɪ"nfɪ'riː·əː· tʌ· saɪ'
alárendeltjei szeretik13
  1. he is popular with his men
   USA: hiː' ʌ·z pɔ'pyʌ·ləː· wʌ·ð hʌ·z me'n UK: hiː ɪz pɔpjʊlər wɪð hɪz men
alárendeltség1
  1. subserviency
   UK: səbsəːvjənsiː
  1. 6.3 subservience
   USA: sʌ·bsəː'viː·ʌ·ns UK: səbsəːvɪəns
hűbéres; alárendelt1
Report or add missing word to a dictionary...