COVID-19 Fight
alátámasztás1
  1. supporter
   USA: sʌ·pɔː'rtəː· UK: səpɔːtər
 1. 62
  1. support
   USA: sʌ·pɔː'rt UK: səpɔːt
  1. Az árunyilatkozat alátámasztására benyújtandó okmányok a következők.
    1. Documents to be submitted in support of the goods declaration are as follows.
 2. 72
  1. stand
   USA: stæ'nd UK: stænd
 3. 72|622 72|622
  1. stanchion
   UK: stæntʃən
  1. shoulder
   USA: ʃoʊ'ldəː· UK: ʃoʊldər
  1. holding
   USA: hoʊ'ldɪ·ŋ UK: hoʊldɪŋ
 4. 62
  1. fulcrum
   USA: fʊ'lkrʌ·m UK: fʊlkrəm
  1. corroboration
   USA: kəː·ɔː"bəː·eɪ'ʃʌ·n UK: kərɔbəreɪʃn
  1. abutment
   UK: əbʌtmənt
alátámasztási pont13
  1. point of support
   USA: pɔɪ'nt ʌ·v sʌ·pɔː'rt UK: pɔɪnt ɔv səpɔːt
Report or add missing word to a dictionary...