COVID-19 Fight
3 matches in 3 dictionaries. Details
alapító okiratexp
  1. deed of foundation
   USA: diː'd ʌ·v faʊ·ndeɪ'ʃʌ·n UK: diːd ɔv faʊndeɪʃn
  1. articles of incorporation
   USA: ɔ'rtʌ·kʌ·lz ʌ·v ɪ"nkɔː"rpəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɑtɪklz ɔv ɪnkɔːpəreɪʃn
  1. articles of association
   USA: ɔ'rtʌ·kʌ·lz ʌ·v ʌ·soʊ"ʃiː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɑtɪklz ɔv əsoʊsɪeɪʃn
alapító okiratnoun
alapító okiratundef
Report or add missing word to a dictionary...