alhadnagynoun
  1. informal sub
   USA: sʌ'b UK: sʌb
 1. mil
  1. UK sub-lieutenant
   UK: sʌbluːtenənt
  1. master sergeant
   USA: mæ'stəː· sɔ'rʤʌ·nt UK: mɑstər sɑʤənt
alhadnagy azaz főhadnagyi rang a haditengerészetbenexp
  1. lieutenant junior grade
   USA: luː·te'nʌ·nt ʤuː'nyəː· greɪ'd UK: luːtenənt ʤuːnɪər greɪd
alhadnagyi rangnoun
  1. sub-lieutenancy
   UK: sʌblətenənsiː
Report or add missing word to a dictionary...