COVID-19 Fight
37 matches in 7 dictionaries. Details
annál a puszta ténynél fogvaexp
  1. by the mere fact that
   USA: baɪ' ðiː· mɪ'r fæ'kt ðʌ·t UK: baɪ ðiː mɪər fækt ðət
annál is inkábbexp
  1. so much the more
   USA: soʊ' mʌ'tʃ ðiː· mɔː'r UK: soʊ mʌtʃ ðiː mɔːr
annál is inkább, mertexp
  1. especially as
   USA: ʌ·spe'ʃʌ·liː· e'z UK: ɪspeʃəliː əz
annál jobbexp
  1. so much the better
   USA: soʊ' mʌ'tʃ ðiː· be'təː· UK: soʊ mʌtʃ ðiː betər
  1. all the better
   USA: ɔː'l ðiː· be'təː· UK: ɔːl ðiː betər
annál kevésbéexp
  1. the less
   USA: ðiː· le's UK: ðiː les
annál rosszabbexp
  1. so much the worse
   USA: soʊ' mʌ'tʃ ðiː· wəː's UK: soʊ mʌtʃ ðiː wəːs
  1. more's the pity
   USA: mɔː'riː"z ðiː· pɪ'tiː· UK: mɔːreɪz ðiː pɪtiː
annál sajnálatosabbexp
  1. more's the pity
   USA: mɔː'riː"z ðiː· pɪ'tiː· UK: mɔːreɪz ðiː pɪtiː
minél előbb annál jobbexp
  1. the sooner the better
   USA: ðiː· suː'nəː· ðiː· be'təː· UK: ðiː suːnər ðiː betər
minél tovább, annál jobbexp
  1. the longer, the better
   USA: ðiː· lɔː'ŋgəː· ðiː· be'təː· UK: ðiː lɔŋgər ðiː betər
minél több annál jobbexp
  1. the more the better
   USA: ðiː· mɔː'r ðiː· be'təː· UK: ðiː mɔːr ðiː betər
legkisebb gondom is nagyobb annálexp
  1. that's the least of my cares
   UK: ðəts ðiː liːst ɔv maɪ keəz
annál inkábbexp
  1. um so mehr
   'ʊm 'zoː 'meːɐ
  1. Gerade
   gə'raːdə
annál is inkábbadv
  1. allzumal
   altsu'maːl
annál jobbexp
  1. um so besser
   'ʊm 'zoː 'bɛsɐ
  1. desto besser
   'dɛsto 'bɛsɐ
annál jobbanexp
  1. um so besser
   'ʊm 'zoː 'bɛsɐ
annál kevésbéexp
  1. geschweige denn
   gə'ʃvaɪgə 'dɛn
minél ..., annál ...exp
annál jobbexp
Report or add missing word to a dictionary...