COVID-19 Fight
at a dashadv USA: æ't eɪ' dæ'ʃ UK: ət eɪ dæʃ
have a dash atexp USA: hæ'v eɪ' dæ'ʃ æ't UK: hæv eɪ dæʃ ət
make a dash atv USA: meɪ'k eɪ' dæ'ʃ æ't UK: meɪk eɪ dæʃ ət
Report or add missing word to a dictionary...