COVID-19 Fight
people at largeexp USA: piː'pʌ·l æ't lɔ'rʤ UK: piːpl ət lɑʤ
talk at largeexp USA: tɔː'k æ't lɔ'rʤ UK: tɔːk ət lɑʤ
the people at largeexp USA: ðiː· piː'pʌ·l æ't lɔ'rʤ UK: ðiː piːpl ət lɑʤ
the public at largeexp USA: ðiː· pʌ'blɪ·k æ't lɔ'rʤ UK: ðiː pʌblɪk ət lɑʤ
the attendance at this lecture is very largeexp USA: ðiː· ʌ·te'ndʌ·ns æ't ðʌ·s le'ktʃəː· ʌ·z ve'riː· lɔ'rʤ UK: ðiː ətendəns ət ðɪs lektʃər ɪz veriː lɑʤ
Report or add missing word to a dictionary...