COVID-19 Fight
at the timeexp USA: æ't ðiː· taɪ'm UK: ət ðiː taɪm
look at the timeexp USA: lʊ'k æ't ðiː· taɪ'm UK: lʊk ət ðiː taɪm
at the proper timeexp USA: æ't ðiː· prɔ'pəː· taɪ'm UK: ət ðiː prɔpər taɪm
at the present timeexp USA: æ't ðiː· pəː·ze'nt taɪ'm UK: ət ðiː prɪzent taɪm
at the same timeexp USA: æ't ðiː· seɪ'm taɪ'm UK: ət ðiː seɪm taɪm
Report or add missing word to a dictionary...