COVID-19 Fight
attól az időtől fogvaexp
    1. from that time
      USA: fəː·m ðʌ·t taɪ'm UK: frɔm ðət taɪm
attól (az időtől) fogvaexp
    1. from that time
      USA: fəː·m ðʌ·t taɪ'm UK: frɔm ðət taɪm
Report or add missing word to a dictionary...